Thursday, April 8, 2010

Bhuchung La of ICT Writes About Space

Bhuchung Tsering la of International Campaign for Tibet maintains a blog pretty diligently. More diligently for sure than other people I know, like me. Here are Bhuchung la's thoughts on whether Tibetan should be spaced or not, and on Tibetan language reform:

Bhuchung la on Tibetan language reform debate and er...me

1 comment:

Nyinjey said...

སྤྱིར་ བར་སྟོང་ འཇོག་སྟེ་ ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ འགྲིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའི་ བོད་ཡིག་གི་ སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་ མ་ཤེས་ན་འགྲོ་ས་ གཅིག་ཀྱང་ ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་རི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནང་ ང་ན་ཚ་མེད། གཡག་ ལྔ་ཀར་ ཤི་སོང་ ཞེས་པ་ དེ་ དག་ཆ་ ནོར་བའི་དཀའ་ངལ་ ཞིག་ རེད་ མ་གཏོགས་ བར་སྟོང་ མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ ཞིག་ ཨེ་ཡིན། རྔ་ སྟེ་ མཇུག་མ་ དང་ གྲངས་ ལྔ་ གཉིས་ འཁྲུག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེ་བཞིན་ འཕགས་པ་ དང་ ཕག་པའམ་འཕག་པ། འཐབ་ དང་ ཐབས། འགྲོ་ དང་ བྲོ གྲུ་ དང་བྲུ་ སོགས་ སྒྲ་གདངས་ གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་ དོན་དག་ རྦད་དེ་ཐ་དད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ དག་ཆ་ མ་ཤེས་ན་ བར་སྟོང་ག་ཚོད་འཇོག་ཀྱང་ ཕན་ཐོགས་ ཁག་པོ་རེད།

སྤྱིར་བཏང་ བོད་ཡིག་ སློབ་འཁྲིད་ གནང་མཁན་ཚོ་ གུ་ཡངས་པོ་དགོས་རྒྱུ་ གལ་ཆེ་ ཞིང་། དེ་ལས་ཀྱང་ གལ་ཆེ་བ་ནི་ ཕ་མ་ཚོས་ ཕྲུ་གུ་ཚོར་ ཆུང་དུས་ ནས་ བོད་ཡིག་ཐོག་ སྤོབས་པ་ དང་དོ་སྣང་སླེབས་ཐུབ་ བཟོ་དགོས།

བོད་ དང་ རྒྱ་གར་ གཉིས་ཀར་ རྒྱ་ཡིག་ དང་ དབྱིན་ཡིག་ལ་མཐོང་ ཆེ་བ་ སྟེ་ བཙན་ རྒྱལ་ རིང་ལུགས་ ཀྱི་ ཤན་ཤུགས་ colonial mentality ཤིག་ མཐོང་ ཡོང་གི་འདུག

བསམ་བློ་ འདི་ ངེས་ པར་དུ་ དོར་དགོས་ འདུག དགག་རྩ་འདི་ལ་ ཐུག་མེད་དམ་ སྙམ།

བཀྲིས་ བདེ་ ལེགས།།